• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

พันธกิจ

หมวด: เกี่ยวกับโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 ตุลาคม 2558 เขียนโดย Super User

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
5. ส่งเสริมการนำแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน ชุมชนมาใช้ ในการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
7. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
8. พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ฮิต: 1141