• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

สภาพบรรยากาศ - สิ่งแวดล้อม

หมวด: เกี่ยวกับโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 ตุลาคม 2558 เขียนโดย Super User

สภาพบรรยากาศ - สิ่งแวดล้อม

ข้อมูล อาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ 

ห้องส้วมแบบชายหญิง 3 หลัง
ห้องอาบน้ำ 1 หลัง
สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง 1 สนาม
สนามเซปักตะกร้อ 1 สนาม
บ้านพักครู 5 หลัง
บ้านพักภารโรง 1 หลัง
บ้านพักนักเรียน 2 หลัง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 ห้อง
ห้องศูนย์การเรียน 8 กลุ่มสาระ
ห้องสมุด 1 ห้อง
พิพิธภัณฑ์พืชและภูมิปัญญาไทย 1
ห้องห้องโสตฯ 1 ห้อง
ห้องศูนย์ประวัติศาสตร์
ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม 1 ห้อง


samatkaw

 ต้นเสม็ดขาว พันธุ์ไม้เดิม


work 

ทางเชื่อมระหว่างอาคารอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนขณะเปลี่ยนชั่วโมงเรียน


kajud 
พรุกระจูด  บริเวณโรงเรียน


arkan2 
อาคารชั่วคราว 2  ที่ถูกรื้อถอนไปแล้ว


arkan3
อาคาร 3 อาคารเรียนแบบ 106 ต 

ใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พืช ศูนย์การเรียนสุขศึกษา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฯ


arkan5 
อาคาร 5 อาคารเรียน 216 ค 

อาคาร 5 ใช้เป็นอาคารสำนักงานบริหาร อาคารเรียน ศูนย์การเรียน
ปฏิบัติการทางภาษา ปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต มูลนิธิฯ


arkan9
อาคาร 9 อาคารเรียน 216 ล

ใช้เป็นอาคารเรียน/ห้องอาหาร/สวัสดิการและศูนย์การเรียน


arkan7
อาคาร7 อาคารแบบ CS208B 

ใช้เป็นอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/ศูนย์การเรียนศิลปะ/
ห้องสมุด/ห้องโสตทัศนูปกรณ์


arkan4 
โรงฝึกงาน แบบมาตรฐาน อาคาร 4

ใช้เป็นอาคารศูนย์การเรียนคหกรรม/ ปฏิบัติงานหัตถกรรม


arkan6 
โรงฝึกงานแบบ IA อาคาร 6

ศูนย์การเรียนเกษตรกรรม/ ปฏิบัติงานอุตสาหกรรม


arkan8 
หอประชุม แบบ 100/27อาคาร 8 

ใช้สำหรับประชุมนักเรียน/เวทีการแสดง/เรียนและฝึกกีฬา


rarkan3 
ห้องน้ำห้องส้วม ชาย-หญิง อาคาร 3


rarkan5 
ห้องน้ำห้องส้วม ชาย อาคาร 5


rarkan9 
ห้องน้ำห้องส้วม หญิง อาคาร 9


tiger 
ค่ายลูกเสือ


 

 

 

ฮิต: 1421