• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวด: เกี่ยวกับโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 ตุลาคม 2558 เขียนโดย Super User

ประวัติโรงเรียน

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา เมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙
เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินของเอกชน
ทิศใต้ จดที่สาธารณะประโยชน์พรุกระจูด กระทรวงมหาดไทย
ทิศตะวันออก จดที่สาธารณะประโยชน์พรุกระจูด กระทรวงมหาดไทย
ทิศตะวันตก จดโรงแรมโนโวเทล
เนื้อที่  กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้โรงเรียนใช้ที่ดินพรุกระจูด ตำบลปากน้ำชุมพรและหาดทรายรี จำนวนทั้งสิ้น 70 ไร่

การติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน
 โทรศัพท์ 077-521152
 โทรสาร 077-522134
Web Site http://www.paknumchumphon.ac.th/


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ppp

พระพุทธอโนมคุณมุณี ศรีปากน้ำชุมพร


เอกลักษณ์โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

logo

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

รูปสมอเรือพร้อมโซ่ ล้อมด้วยชูชีพ
มีข้อความ “สามัคคี มีสัจจะ” อยู่ที่ด้านบนของชูชีพ
และข้อความ “ปากน้ำชุมพรวิทยา” ที่ด้านล่างของชูชีพ

ความหมาย

สมอเรือ หมายถึง หลักยึดเหนี่ยวที่มั่นคง
ชูชีพและเชือก หมายถึง สิ่งที่ชักนำให้นักเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จ
โซ่ หมายถึง ความสามัคคี ผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว


 ปรัชญาของโรงเรียน 

“สุขภาพดี มีมารยาทไทย”

 


คำขวัญประจำโรงเรียน


“สามัคคี มีสัจจะ”

 


คติธรรมประจำโรงเรียน

“สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี”
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ทำให้เกิดสุข

 


สีประจำโรงเรียน (สีฟ้าแดง)

สีฟ้า หมายถึง ความร่าเริงแจ่มใส มีน้ำใจเปี่ยมคุณธรรม
สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็งอดทน กล้าหาญ มีระเบียบวินัย

 

ฮิต: 1853